Om Siumut

Siumuts chikanepolitik

Denne chikanepolitik blev gældende i Siumut den 1. januar 2021

PĂĄ Siumuts landsmøde 27. – 29. november 2020 blev det vedtaget, at Siumut fĂĄr en politik omkring chikane for at sikre, at der skabes rammer hvor alle, uanset køn, kan føle sig trygge.

Siumut har som arbejdsplads en pligt til leve op til arbejdsmiljøloven som blandt andet tilskriver, at der skal skabes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i det grønlandske samfund.

Siumut ønsker med chikanepolitikken, der også omfatter mobning, at sende et klart signal om at alle former for chikane ikke tolereres i partiorganisationen. Politikken skal sikre at partiets medlemmer får indsigt i de rammer der gælder i hele organisationen. Politikken beskriver ikke kun retningslinjer men også procedurer for hvordan man, enten som ansat eller medlem, skal reagere i tilfælde af, at man er udsat for eller er vidne til chikane.

Chikanepolitikken er vedtaget af Siumuts hovedbestyrelse og videreformidles til alle lokalafdelinger.

Indrapporteringer om chikane skal ske til Siumuts partikontor i form af skriftlig henvendelse. I tilfælde af at chikanen er foregået på partikontoret og involverer partiets ansatte skal indrapporteringen ske til partiledelsen.

Det skal understreges, at partiet ikke tolererer alle former for chikane. I nogle tilfælde kan chikane medføre eksklusion af partiet eller afskedigelse og politianmeldelse, for den der udfører chikanen.

Mobning

Mobning er når en person udsætter en kollega eller medlem af partiet for krænkende hand-linger. Den der bliver udsat, finder ofte disse handlinger sårende eller nedværdigende og kan i situationen ofte ikke forsvare sig selv. Det er i denne forbindelse krænkelsen opstår.

Mobning kan for eksempel opstå på baggrund af personens nationalitet, seksuelle orientering, tro, væremåde eller køn.

Eksempler pĂĄ mobning

Mobning kan bĂĄde ske via fysiske og verbale handlinger.

Herunder er eksempler pĂĄ situationer der kan kategoriseres som mobning:

 • At blive bagtalt
 • At blive holdt udenfor i forhold til sociale arrangementer eller arbejdsopgaver. Her opleves ogsĂĄ ofte en generel udelukkelse, for eksempel fra samtaler under en frokostpause.
 • At blive sat til urimelige opgaver, som man ikke har forudsætninger for at løse, og som tydeligt bærer præg af forskelsbehandling i forhold til andre medarbejdere.
 • At blive omtalt negativt pĂĄ sociale medier, for eksempel Facebook, Instagram med billeder og/eller tekst.
 • At modtage ubehagelige og krænkende mails eller SMS’er.
 • At fĂĄ negative og krænkende tilrĂĄb der virker sĂĄrende og nedværdigende.
 • At blive slĂĄet eller pĂĄ anden mĂĄde udsat for fysiske overgreb.

Hvad skal du gøre hvis du er blevet opmærksom på, at der foregår mobning i partikontoret eller i din lokalafdeling

 • Som den person der bliver mobbet, skal du klart og tydeligt sige fra over for den mobning du bliver udsat for. Det kan dog være svært som mobbeoffer at stĂĄ imod gentagende krænkelser, og det er derfor vigtigt at du søger hjælp hos din lokalformand, partikontor eller partiledelse afhængig af den relation som udsætter dig for mobningen.

  Vedkommende som får henvendelsen er forpligtet til at undersøge sagen og hjælpe dig.

 • Som den der mobber, skal du vide, at mobning er chikane og kan have alvorlige konsekvenser for bĂĄde dig og den kollega eller partimedlem du mobber. Selvom du selv synes, at dine handlinger blot er uskyldige drillerier, bør du øjeblikkeligt stoppe, hvis din kollega eller partimedlem siger fra eller ikke reagerer positivt pĂĄ dine handlinger.

 • Som kollega eller partimedlem og vidne til mobning, er det vigtigt, at du ikke ignorerer mobningen. Du bør øjeblikkeligt stoppe mobningen og støtte din kollega eller partimedlem. Din kollegiale opbakning er meget væsentlig bĂĄde for din kollega eller partimedlem og det videre forløb, hvis sagen skal undersøges.

 • Som tillidsrepræsentant skal du reagere øjeblikkeligt, hvis der er mistanke om, at mobning finder sted pĂĄ partikontoret. NĂĄr chikanøren/chikanørerne er identificeret, skal du have en samtale med vedkommende og vedkommendes leder og forklare Siumuts nultolerance over for mobning. Du skal kontakte ledelsen af partikontoret og i tilfælde af at denne er genstand for sagen, sĂĄ kontakt partiledelsen hvis du bemærker, at chikanøren fortsætter mobningen pĂĄ trods af advarslen.

  Du skal som tillidsrepræsentant være med til at strukturere en eventuel chikanesag ved at kortlægge tid, sted og situation.

 • Som leder og lokalformand skal du hĂĄndtere alle henvendelser om mobning med stor alvor. Hvis en medarbejder, partimedlem eller tillidsrepræsentant beretter om, at der sker mobning, er det vigtigt at du er lydhør, undersøger sagen og griber til handling. Der skal i samarbejde med tillidsrepræsentanten planlægges en samtale med chikanøren og medarbejderen eller partikollegaen der bliver mobbet. PĂĄ mødet gentager du nultolerancen over for mobning og der laves en gensidig aftale med chikanøren om, at mobningen stopper øjeblikkeligt. Hvis chikanøren ikke vil indgĂĄ i aftalen, eller efterfølgende alligevel fortsætter mobningen pĂĄ trods af aftalen, bør du overveje en afskedigelse af chikanøren eller hvis det omfatter et partimedlem indstille eksklusion til partiledelsen. Søg rĂĄdgivning og støtte hos partikontoret eller partiledelsen i de tilfælde lederen af partikontoret er chikanøren.

  Lederen af partikontoret, lokalformænd og partiledelsen har generelt altid det overordnede ansvar for, at der på arbejdspladsen eller til møder arrangeret af Siumut tages afstand til mobning og, at opståede tilfælde af mobning har konsekvenser.

Sexchikane

Sexchikane er et tabubelagt emne, men er heldigvis udtrykkeligt begyndt at blive italesat som et fænomen der ikke tolereres. Siumut har nultolerance over for sexchikane, og hændelser der har karakter af sexchikane i Siumut og dets lokalafdelinger skal derfor håndteres øjeblikkeligt.

Hvad er sexchikane?

Der findes ikke en objektivt fastlagt grænse mellem acceptabel adfærd mellem mennesker på arbejdspladsen og seksuel chikane, da opfattelsen af adfærd kan være forskellig fra person til person. Det skyldes forskelle i traditioner, nationaliteter, opfattelser og måder at opføre sig på. Sexchikane defineres derfor som en uønsket adfærd, der har seksuelle undertoner, hvor modtageren føler sig krænket, ydmyget eller diskrimineret. Både kvinder og mænd kan opleve sexchikane.

Eksempler pĂĄ sexchikane

Sexchikane kan både ske via fysiske handlinger og verbalt. Herunder er eksempler på situationer der kan kategoriseres som sexchikane hvis modtageren føler sig krænket:

 • Kys og grænseoverskridende berøringer pĂĄ kroppen, for eksempel berøringer pĂĄ bagdel, bryster eller lænd. Her gælder ogsĂĄ berøring pĂĄ skridtet eller bagdel der pĂĄ grønlandsk kaldes ”qeerleraaneq”. Selvom handlingen udføres i sjov, skal dette helt udelades og dermed undgĂĄ risikoen for sexchikane.

 • Kommentarer, spørgsmĂĄl eller opfordringer der har seksuel karakter. For eksempel opfordringer til seksuelt samkvem og seksuelt præget telefonterror, breve eller SMS’er.

 • Andre krænkende handlinger sĂĄsom sjofle vittigheder, visning af pornografisk materiale og lign.

Hvad skal du gøre hvis du er blevet opmærksom på en mulig sexchikane i forbindelse med dit arbejde eller som partimedlem?

For alle parter gælder at hændelsen skal italesættes og håndteres. Herunder følger dog mere specifikke råd til, hvad du skal gøre alt efter hvilken situation du står i.

Som kollega eller partimedlem der bliver krænket, skal du klart og tydeligt sige fra over for de handlinger, som du føler dig krænket, ydmyget eller diskrimineret over. Du må under ingen omstændigheder give efter for chikanørens ønsker.

Søg hjælp hos lederen af partikontoret, din tillidsrepræsentant eller lokalformand hvis chikanen fortsætter

Som en kollega eller partimedlem der udfører den krænkende adfærd skal du vise respekt, hvis din kollega siger fra over for dine handlinger. Du skal i denne forbindelse stoppe de handlinger der bliver fundet uacceptable øjeblikkeligt – ogsĂĄ selvom du selv synes handlingerne er uskyldige eller sjove.

Som kollega eller partimedlem er det vigtigt, at du ikke ignorerer situationen, hvis du er vidne til en sexchikane. Du skal sige fra over for handlingen og støtte den kollega der bliver udsat for chikanen. Din kollegiale opbakning er meget væsentlig både for sagens forløb og for den ramte.

Som leder eller tillidsrepræsentant skal du reagere hurtigt og kontant ved mistanke om sexchikane. Det vigtigste er at hjælpe den medarbejder der har været udsat for chikanen. Vær opmærksom på, at sexchikane kan være bagvedliggende årsag til at en medarbejder ændrer adfærd, ofte melder sig syg eller siger op.

Hvis du er blevet opmærksom på, at sexchikane foregår, skal du kontakte lederen af partikontoret eller din lokalformand hurtigst muligt. Du skal som tillidsmand være med til at strukturere en sexchikanesag ved at kortlægge tid, sted og situation.

Søg støtte og hjælp hos Arbejdstilsynet.

 • Som leder af partikontoret skal du hĂĄndtere alle henvendelser om sexchikane med stor alvor. Hvis en medarbejder, tillidsmand eller et partimedlem henvender sig om en sexchikanesag i forbindelse med deltagelse i et Siumut arrangement eller møde, er det vigtigt at du som leder er lydhør, undersøger sagen og griber til handling. Der skal i samarbejde med tillidsmanden og partiledelsen planlægges en samtale med den medarbejder/partimedlem der er blevet krænket og chikanøren, hvorefter det vurderes hvorvidt der foregĂĄr eller er foregĂĄet sexchikane. Under sĂĄdanne følsomme samtaler er det et krav at der under mødet skal være mindst 3 personer til stede, og her er tillidsmanden altid inkluderet.

  Hvis det vurderes, at der har fundet sexchikane sted, skal der gives en klar advarsel til chikanøren og det skal understreges, at sexchikanen skal sættes til ophør øjeblikkeligt. Hvis chikanøren ikke respekterer advarslen og sexchikanen fortsætter, med-fører det i yderste konsekvens afskedigelse eller eksklusion fra partiet. Sagens grovhed skal vurderes, hvorefter det afgøres hvorvidt der skal foretages en politianmeldelse.

  Lederen af partikontoret og partiledelsen har generelt altid det overordnede ansvar for, at der på partikontoret og Siumut arrangerede møder tages afstand til sexchikane og at opståede sager har konsekvenser.

Trygt sted at være

Siumut er som ét af de største partier specielt forpligtet til at skabe tryghed, det betyder at Hovedkontoret er et trygt sted at være for medarbejdere, politikere, såvel som et sted som samarbejdspartnere, gæster og alle som på en eller anden måde er associeret med kan besøge med forvisning om at der er en respektfuld omgangstone.

Det er vigtigt for Siumut som et partipolitisk organisation at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt i dagligdagen. Det betyder, at Siumut som organisation og som arbejdsgiver har fokus på arbejdsmiljøet i arbejds- og beslutningsprocesser.

Siumut tilstræber sig på, at medarbejderne er medansvarlige for deres eget og kollegernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt for Siumut at arbejdsmiljøindsatsen sker med vægt på den forebyggende indsats. Det betyder, at den enkelte medarbejder, leder og politiker er forpligtiget til at reagere, hvis vedkommende bliver opmærksom på arbejdsmiljørelaterede problemstillinger.

Nuuk, 1. januar 2021

Erik Jensen
Formand