Siumuts udmelding omkring sin grundsætning

Siumut har i dagene fra den 18. til den 21- september 2021 afholdt et møde for “at få taget sin temperatur” som en politisk bevægelse. Temperaturmålingen foregik med deltagelse af folk inde fra selve partiet og som bestod af folkevalgte og fremtrædende personer. På mødet var der således deltagere fra hovedbestyrelsen, Siumuts kommunalgruppers formænd og medlemmerne af Siumuts gruppe i Inatsisartut.

(Oversat) Formålet med at mødes gik ud på, at man generelt set ville vurdere den aktuelle status som parti, at man ud fra denne status kunne foretage planlægning og man at dermed ville kunne opnå en form for konsensus omkring en prioritering af de kommende års politiske mærkesager.

Deltagerne på Qooqqut mødet blev enige om tre grundlæggende udmeldinger, som er følgende:

1) En udmelding omkring Siumuts grundlæggende status
2) En udmelding omkring kommunernes grundlæggende status og
3) Hvilke mærkesager man vil arbejde på og prioritere i Inatsisartut arbejdet i de kommende år

Dette er en udmelding omkring Siumuts grundsætning, den første udmelding af tre udmeldinger.

Siumut er er samarbejdsorgan – som skaber fællesskab i samfundet
En af de første ting man havde oppe på mødet i forbindelse med den første overskrift, var Partiets traditioner og de forskellige ting der er sket gennem tiden som overskrifter. At Siumut som politisk bevægelse betragtet, var kommet ud på et forkert slædespor var samtlige deltagere enige om; individualiseringen havde taget over og enkeltindivider var begyndt at følge deres egne slædespor på må og få, og det var begyndt at fylde for meget i det samlede billede, som en konsekvens heraf gik det udover den politiske bevægelses mål – den fælles målopfyldelse skete ikke længere fyldestgørende – det var nu blevet til, at enkeltpersoners egne interesser var begyndt at veje tungere end fællesskabet.

Det er derfor sandsynligt, at man netop som følge af disse årsager, de folkevalgte indbyrdes, var begyndt at lægge mærke til, at man fandt Siumut samarbejdsvanskelig.

Samtlige deltagere gjorde det klart, at den politiske bevægelse skal kunne stå sammen om selve arbejdet. Man fandt derfor også, at en adfærd der splitter samfundet ad ikke er acceptabel, idet man måtte konkludere, at hvis den konsensus som partiets generalforsamling havde vedtaget som partiets målsætning ikke kan accepteres af enkeltindivider, vil være at sammenligne med en misforståelse af partiets grundlæggende idé. De personer der kun tænker på egne interesser, som ikke arbejder ud fra Siumuts samlede målsætning og som selv mener, at kun de selv står for partiets ´ægte Siumut holdning´, de vil ikke længere kunne finde plads til denne adfærd, hvilket samtlige deltagere var enige om. Siumut er sammensat af en masse mennesker, som kommer fra vidt forskellige steder, som lever under vidt forskellige vilkår, ligesom vi har forskellige holdninger og differentierede forståelsesniveauer – men denne diversitet binder os sammen – vi bliver stærkere af vores forskellighed.

Siumut er sammensat af en masse forskellige mennesker, og det er ikke det enkelte menneske, der står for den samlede målsætning. Vores forskellighed og det, at vi kommer her fra vort land er vor styrke og det binder os sammen til det parti, som vi i fællesskab arbejder på og i. At true sine medmennesker, at have en adfærd der tilskynder til at indynde sig og anden lignende adfærd kan vi på ingen måde acceptere. Man er blevet enige om, at man ingensinde vil lade sådanne forhold herske igen.

Siumut er et parti som tilskyndet af sin egenskab som en politisk bevægelse ønsker folk velkomne, folk med forskellige holdninger som man kan snakke med og mødes om og arbejde henimod og som også styrker samfundet og skaber nye mål. De mennesker der ønsker at arbejde inden for partiet skal ikke væmmes herved, tværtimod skal de forvente det bedste og føle et reelt medejerskab af partiet, og alle disse mål skal man derfor stå sammen om.

Evnen til at skabe en udvikling
Det vi skal arbejde for som parti er, at udvikle det politiske niveau. Dette skal forstås på den måde, at de mål som generalforsamlingen har sat sig som mål, de skal omsættes i praksis og man skal konstant italesætte disse målsætninger for at bane vejen for at målene nås. Det blev fra deltagerne gjort klart, at de grundlæggende mål stadig skal udvikles. Man har ligeledes bemærket, at der er blevet en større afstand til befolkningen, at de tekniske forhold i de senere år er kommet til at fylde mere.

Det er ønskeligt, at man i den forbindelse får vendt kajakken idet, at man ved igen at få sat befolkningens velfærd som det højeste mål, vil kunne nå bedre til enighed om de arbejdsopgaver der skal løses i det daglige.

Den hjemmehørende befolkning har første prioritet i vort politiske arbejde – hvilket er en selvfølge. Man kan ikke udvikle befolkningen hvis ikke vi påtager os det fulde ansvar. Det er således målet, at vi må sætte kraftigere ind her. I forbindelse med den aktuelle situation som vi nu befinder os i, kan det på flere måder mærkes, at der er nogle områder vi skal have lavet om på, for eksempel skal vi have gjort noget ved de hjemløses situation, vi skal have virksomheder og arbejde nok til alle og vi må få sat på plads, at der er brug for os allesammen.

– Siumuts kendetegn er, at det er en meget rummelig politisk bevægelse med dybe rødder. Det er jo netop det vi står sammen om, idet vi ønsker at leve i et land der er bedre funderet end i dag. Siumut er ikke et sted hvor enkeltstående individer arbejder som individualister. Det er hele samfundets og dermed alle grønlænderes sted, hvor man samarbejder. Her henter vi vore kræfter og har en dialog omkring politiske emner, og vi skal kunne være stolte af at være Siumutter, siger Erik Jensen.

Et skridt frem
Mødet i Qooqqut har handlet om en italesættelse af de tabuområder, vi normalt ikke drøfter. Selvom en del af de ting vi således har drøftet, har været voldsomme og har berørt vore inderste følelser, så er deltagerne blevet enige om, at man kan gå videre med en viljefast dagsorden, hvilket alle da også er tilfredse med.

– Deltagerne er tilfredse med, at de svære overskrifter der er rejst i Qooqqut, som også kan være tunge at drøfte igennem, de er blevet gennemdrøftet. Jeg føler som formand, at have fået et godt håb og jeg er nu overbevist om, at Siumut igen er på rette spor – vi er igen tilbage ved vore rødder og vi kan fortsætte hen imod vore mål uden den mindste tvivl. Vi er et midtersøgende parti, hvor vi altid arbejder på, at kunne mødes og få talt om tingene så der skabes konsensus. Den kurs vil vi fortsætte med, for vores alle sammens og vort lands skyld, siger Erik Jensen og fortsætter:

–  Siumut er godt placeret i Inatsisartut, kommunerne og bygderne og vi står sammen om vore opgaver. Siumut tror på sine borgere og sit land, og vi finder det vigtigt, at vi alle har lige muligheder. Det er i vores ånd at skabe og arbejde i en god samarbejdsånd og det arbejde vil vi fortsætte med, slutter Erik Jensen.