Målsætninger

Arbejdsmarked og integration

Siumut stræber efter, at alle skal have adgang til et passende arbejde. Arbejdsbarkedets parter samt implicerede parter skal sire at der er passende arbejdsstyrke til rådighed i vores land, dette for at sikre at de eksisterende erhverv og nye erhverv har adgang til den nødvendige arbejdsstyrke.

I samtlige kommuner skal der arbejdes på, at der altid skal være mulighed for, at borgerne kan højne deres uddannelsesniveau.

Siumut arbejder til enhver tid målrettet på, at hjemmehørende grønlændere har førsteprioritet ved besættelsen af ledige jobs, idet det ikke er på sin plads, konstant, at tilkalde arbejdskraft udefra, hvorfor de kommunale arbejdsanvisningssteder, der behandler ansøgningerne omkring den udefrakommende arbejdskraft forbedres, hvilket Siumut endnu engang vil arbejde hen imod.

Det skal være en forpligtelse at benytte sig af en elektronisk registrering af ledighed via en hjemmeside.

Det skal være forbudt at benytte socialdumping som nogle virksomheder benytter sig af her i landet, og i de kommende år skal der ske udredning for justering af lovgivning for øje.

Svarfristen for virksomheder, der har søgt om tilkaldt arbejdskraft og som er på 14 dage, skal forlænges til 4 uger. Når der ansættes en person med specialviden udefra, skal det sikres at lokale får undervist i denne specialeviden og når den lokale har fået den efterspurgte viden, skal ansættelsen betragtes som fuldført.

Der skal være en uddannelsesmulighed og beskæftigelsesmulighed for alle vore unge, og for at nå dette vil Siumut intensivere sin indsats, for at sikre, at samtlige der går ud af folkeskolen kan komme videre.

Enhver der er ramt af arbejdsløshed skal hurtigst muligt tilbydes videreuddannelse eller arbejde, med behørigt hensyn til de krav der stilles og den pågældendes evner. For at få de arbejdsløse hurtigt i gang igen, er det af allerstørste nødvendighed at tilbyde de nødvendige kurser, med henblik på, at finde et nyt arbejde.

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter skal forhindringerne i at kunne flytte til en anden by og starte på et nyt job skal undersøges og løses.

Man skal stille krav om, at selskabernes hovedkontorer skal have hjemsted i vores land, ligesom der skal stilles krav om at ledelserne eller dele af ledelserne af selskaberne skal være grønlændere.

Sygedagpenge skal være i forhold til omkostningsniveauet her i landet. Der skal arbejdes for at stifte en A-kasse ordning her i vores land.

Virksomheder som er innovative, som er tilpasningsdygtige og som højner kvaliteten skal prioriteres, ligesom teknologiske hjælpemidler, skal tages i brug til innovativ produktion og forædling og international kommunikation.

Der skal opstartes en særlig indsats for at få de unge der er uden uddannelse og beskæftigelse aktiveret.

Ved udvikling af de eksisterende erhverv og når der skabes nye erhverv, skal der altid tages hensyn til, at arbejdskraften skal tilpasses de ændrede vilkår således at de hjemmehørende ikke sakker agterud og stadig kan bruges på arbejdsmarkedet, dette er gældende indenfor råstofindustrien, olieindustrien, smelteværker indenfor aluminiumsindustri og ved etablering af andre smelteværker m.m.

INTEGRATION
Vores fællesskab som grønlændere beror på identitet, kultur og sprog. På vores vej mod en selvstændig Stat er uddannelse og udvikling det centrale.

Det er nødvendigt med etablering af særlige tiltag for at integrere den udefrakommende arbejdskraft som bosætter sig i landet:

• For dem der har behov for det at lære det grønlandske sprog, dansk eller engelsk.
• Undervisning i den grønlandske kultur, historie og forståelse for det samfund de befinder sig i.

Derfor vil Siumut lave en sproglov med henblik på integration – enhver der bor i Grønland skal have mulighed for at lære grønlandsk, dansk og engelsk; ligeledes skal der være mulighed for at lære om vor kultur og levevis.

Integration sker ikke kun være på det sproglige niveau, men også arbejdsmæssigt og på andre områder.

Med henblik på tilflyttere udefra og den lovmæssige kontrol hermed, vil Siumut arbejde hen imod, at vi selv overtager den nødvendige lovgivning, hvorfor forhandlinger med den danske regering herom skal iværksættes.

Tillid til mennesket – tro på fremtiden.