Målsætninger

Arbejdsmarked og integration

Siumut arbejder til stadig for, at alle skal have adgang til et passende arbejde.

Arbejdsmarkedets parter samt andre implicerede parter skal sikre at der forefindes den nødvendige arbejdsstyrke til rådighed i vores land, dette for at sikre at de eksisterende erhverv og nye erhverv har adgang til den nødvendige arbejdskraft.

I samtlige kommuner skal der kontinuerligt arbejdes på, at der altid skal være mulighed for, at borgerne kan højne deres erhvervsmæssige kompentancer. Siumut arbejder og vil stadigvæk arbejde for, at der ved arbejdsstederne ude ved kommunerne, med håndværksmæssig islæt, får den nødvendige kompetencegivende udvikling, dette skal ske ved samarbejde med de forskellige kommuner.

Siumut arbejder til enhver tid målrettet på, at hjemmehørende grønlændere har førsteprioritet ved besættelsen af ledige jobs, idet det ikke er på sin plads, at konstant tilkalde arbejdskraft udefra, hvorfor de kommunale arbejdsanvisningssteder, der behandler ansøgningerne omkring den udefrakommende arbejdskraft forbedres, hvilket Siumut endnu engang vil arbejde hen imod.

For, at holde indkommen arbejdskraft udefra i avé, skal Grønland have mere indfyldelse omkring lovgivningen om mere inddragelse og der skal opstartes en dialog med de Danske myndigheder desangående. Siumut arbejder for monitorering og mere inddragelse der mindst muligt er hæmsko for de hjemmehørende.

Det skal være en forpligtelse at benytte sig af en elektronisk registrering af arbejdssøgende via en hjemmeside.

Det skal via lovgivningen være forbudt at benytte socialdumping som nogle virksomheder benytter sig af her i landet, og i de kommende år skal der ske en udredning for justering af lovgivningen indenfor området.

Svarfristen for virksomheder, der har ansøgt om tilkaldt arbejdskraft og som er på 14 dage, skal forlænges til 4 uger. Siumut vil arbejde for, at der er skærpet tilsyn med virksomheder som ønsker arbejdskraft udefra.

Når der er behov for ansættelse af en person udefra med specialviden, skal det sikres at lokale får undervist i denne specialeviden og når den lokale har fået den efterspurgte viden, skal ansættelsen betragtes som fuldført.

Der skal være en uddannelsesmulighed og beskæftigelsesmulighed for alle unge i landet, og for at opnå dette vil Siumut intensivere sin indsats for at sikre, at samtlige der går ud af folkeskolen kan komme videre.

Enhver der er ramt af arbejdsløshed skal hurtigst muligt henvises til videreuddannelse eller arbejde, med behøring krav der svarer til den pågældendes evner/-kompetencer. For at få de arbejdsløse hurtigt i arbejde igen, er det bydende nødvendig at tilbyde de nødvendige kurser, med henblik på, at skabe nye kompetencer der kan være motiverende for, at starte på et nyt arbejde.

I samarbejde med organisationerne for arbejderne og arbejdsgiverne skal forhindringerne i at kunne flytte til en anden by og starte på et nyt job, undersøges og løses.

Man skal stille fastlagt krav om, at selskabernes hovedkontorer skal have hjemsted i vores land, ligesom der skal stilles fastlagt krav om at ledelserne eller dele af ledelserne af selskaberne skal være grønlændere.

Sygedagpenge skal være i forhold til omkostningsniveauet her i landet. Der skal arbejdes for at stifte en A-kasse ordning her i vores land.

Virksomheder som er innovative,  tilpasningsdygtige og som højner kvaliteten skal prioriteres, ligesom teknologiske hjælpemidler, skal tages i brug til innovativ produktion og forædling samt international kommunikation.  Der skal arbejdes for, at vores fiskeindustri skal være et af de førende pĂĄ internationalt niveau.

Der skal opstartes en særlig indsats for, at aktivere de unge der står uden uddannelse og beskæftigelse.

Der skal arbejdes for, at beskæftigelse i fiskeindustren skal være forbundet med attraktion og stolthed.

Ved udvikling af de eksisterende erhverv og når der skabes nye erhverv, skal der altid tages hensyn til, at arbejdskraften skal tilpasses de ændrede vilkår, således at de hjemmehørende kan komme i arbejde, dette er gældende indenfor råstofindustrien, olieindustrien, smelteværker indenfor råstofbranchen m.m..

INTEGRATION
Vores fundamentale fællesskab som grønlændere udspringer af vores identitet, kultur og sprog. På vores rejse mod en selvstændig Stat spiller uddannelse og udvikling en vigtig central rolle.

Det er nødvendigt med etablering af særtiltag for at integrere den udefrakommende arbejdskraft som bosætter sig i landet: 

  • For dem der har behov for, at lære det grønlandske, danske eller engelske sprog.
  • Undervisning i den grønlandske kultur, historie og forstĂĄelse for det samfund de nu befinder sig i.

Derfor vil Siumut lave en integrationslov med henblik på integration på det sproglige plan – enhver der bor i Grønland skal have mulighed for at lære grønlandsk, dansk og engelsk; ligeledes skal der være mulighed for at lære om vor kultur og levevis.

Integration sker ikke kun være på det sproglige niveau, men også arbejdsmæssigt og på andre områder som skal gøres mere håndgribelige.

Med henblik på, tilflyttere  i længere eller kortere tid udefra og den lovmæssige kontrol hermed, vil Siumut arbejde for, at vi skaber vores egen lov. Der skal iforbindelse tildeling af arbejdstilladelser til arbejdskraft ude fra, uden yderligere ophold og uden en ny ansøgning kunne flyttes imellem byerne, eksempelvis til byer med fiskeindustri – dette skal kunne løses, uden at ansøge om en ny arbejds og opholdstilladelse.