Målsætninger

Retsvæsenet

Siumut finder det særdeles vigtigt, at Grønland i et fremtidsperspektiv overtager retsvæsenet, dog skal man sikre sig, at staten først har udviklet og forbedret alle de berørte institutioner. Siumut finder det vigtigt, at retsvæsenet og kriminalforsorgen overdrages til Grønland, når det bliver økonomisk forsvarligt at drive disse.

Siumut vil arbejde jf. Retsvæsenskommissionens indstillinger gennem medlemmer i Inatsisartut, Naalakkersuisut og Folketinget.

Endvidere vil Siumut arbejde for:

  • Vort Lands retsvæsen tilpasses efter forholdene i Vort Land.
  • Det er nødvendigt at udføre retssager med uddannede jurister.
  • Forsvarerne skal til stadighed sikres uddannelse og kurser.
  • Det skal være mĂĄlet, at sĂĄvel den forurettede som den tiltalte, fĂĄr bedre behandlingsmuligheder.

FORANSTALTNING OG KRIMINALFORSORG
Det er målet, at domfældelsen af den tiltalte, skal afpasses forbrydelsens karakter. Der skal ligeledes tages hensyn til de gældende forhold, samt den forurettedes levevilkår.

Det er målet, at ofrene får en bedre omsorg og service, her tænkes ikke mindst på en hurtig hjælpeindsats til ofrene, ligesom der skal være en kontinuerlig oplysning om hvor man som forurettede kan hente hjælp.

Servicering af befolkningen hos de respektive retsinstanser skal udvikles til, at være mere fleksibel, samarbejdende og koordinerende.

Ud fra tidligere nævnte er det nødvendigt at de foranstaltede bliver indsat i sikre omgivelser, dette med hensyn til offeret og den foranstaltede selv. Staten skal afsætte midler for etablering af detentioner i bygderne, dette for at rette op på de særdeles uacceptable forhold i bygderne, og i dette iniativ er det bydende nødvendigt at Selvstyret og kommunerne ligeledes deltager aktivt.

POLITI
Siumut arbejder for at hjemtage politiomrĂĄdet og kriminalforsorgen.

Rekrutteringen skal optimeres med henblik pĂĄ ansættelse af flere grønlandske politibetjente, hvilket kan ske ved at forbedre de arbejdsmæssige forhold og ved at gøre det mere attraktivt at være politimand. 

Med Siumut i front, har man indenfor de grønlandske politi´s rækker, i dag opnået en løn der svarer til de arbejdsmæssige forhold og ansvar – ligeså en pension. Både løn og pensionsforholdene svarer nu til det danske politi løn/-pensionsniveau.

Når politiområdet hjemtages til Vort Land, så skal miljø- og fangstkontrol varetages af politiet, således, at politiet også overtager uddannelsen af miljø- og fangstkontrol betjentene.

Selv om staten har det overordende ansvar for politiuddannelsen, så mener Siumut at sprogkundsskaberne på det lokale sprog skal have større vægt og at man ikke bør afvise ansøgere på grund af lave danskkundskaber.

Desuden mener Siumut at det er bekymrende at man i gennem de sidste mange år har kunnet bemærke at grønlændere der har været hos politiet i en menneskealder, søger andre steder hen, og det bør ikke være en hæmsko for den enkeltes karriere at være grønlænder. Der optages kontakt til den danske stat omkring denne problemstilling – med henblik på udredning af dette.