Siumut ser det som særdeles vigtigt, at man i et fremtidsperspektiv overtager retsvæsenet, dog skal man sikre sig, at staten først har udviklet og forbedret alle de berørte institutioner. Siumut finder det vigtigt, at retsvæsenet og kriminalforsorgen overdrages til Grønland, når det bliver økonomisk muligt at drive disse.

Siumut vil arbejde jf. Retsvæsenskommissionens indstillinger gennem medlemmer i Inatsisartut, Naalakkersuisut samt Folketinget.

Endvidere vil Siumut arbejde for:

  • Vort Lands retsvæsen tilpasses forholdene i Vort Land.
  • Det er nødvendigt at udføre retssager udført af uddannede jurister.
  • Forsvarerne skal til stadighed sikres uddannelse og kurser.
  • Det skal være mĂĄlet, at sĂĄvel den forurettede som den tiltalte, fĂĄr bedre behandlingsmuligheder.

FORANSTALTNING OG KRIMINALFORSORG
Det er målet, at domfældelsen af den tiltalte, skal afpasses forbrydelsens karakter. Der skal ligeledes tages hensyn til de gældende forhold på gerningsstedet og i gerningsøjeblikket, samt den forurettedes levevilkår.

Det er målet, at ofrene får en bedre omsorg og service, her tænkes ikke mindst på en hurtig hjælpeindsats til ofrene, ligesom der skal ske en oplysning om hvor man kan hente hjælp.

Retsvæsenets virke skal ske fleksibelt og sammenhængende og skal i samarbejde udvikles.

Ud fra tidligere nævnte er det nødvendigt at de dømte bliver indsat i sikre omgivelser, dette med hensyn til offeret og den dømte selv. Staten skal afsætte midler til at der bygges detentioner i bygderne for at rette op på de særdeles uacceptable forhold i bygderne, og i dette iniativ er det nødvendigt at Selvstyret også deltager aktivt.

POLITI
Siumut arbejder for at hjemtage politi og kriminalforsorgen.

Der skal ansættes flere grønlandske politibetjente hvilket kan ske ved at forbedre de arbejdsmæssige forhold og ved at gøre det mere attraktivt at være politimand.

Siumut vil arbejde for at det grønlandske politis aflønning står i bedre forhold til deres ansvar samt lønniveauet i Danmark også i forhold til deres pension.

Når politimyndigheden hjemtages til Vort Land så skal miljø- og fangstkontrol overtages af politiet, således, at politiet også overtager uddannelsen af miljø- og fangstkontrol betjentene.

Selv om staten har ansvaret for politiuddannelsen, så mener Siumut at sprogegenskaberne skal have større vægt og at man ikke bør afvise ansøgere på grund af lave danskkundskaber.

Desuden mener Siumut at det er bekymrende at man i de sidste mange år har kunnet bemærke at grønlændere der har været i masser af år ved politiet, søger andre steder hen, og det bør ikke være en hæmsko for den enkeltes karriere at være grønlænder. Der optages kontakt til den danske stat omkring dette forhold.