Målsætninger

Selvstyreejede virksomheder

Det skal undersøges, om det er gavnligt for samfundet at decentralisere de selvstyreejede virksomheder, der befinder sig i Nuuk, således at disse flyttes ud på kysten.

Der skal arbejdes for at flytte selvstyreejede virksomheder fra Danmark til Grønland.

På de forskellige selvstyreejede virksomheder skal man ved rekruttering af ledere kræve kendskab til samfundet, samtidig skal det være et krav at man har kendskab til vore værdier og evner, samt vort sprog og folk der indfrier disse betingelser vil blive foretrukket ved evt. udnævntelse til stillingerne.

Besættelse af bestyrelsesposter skal ske ud fra kvalifikationer, hvor viden om samfundet, værdier og sprog skal have afgørende faktorer i vægtningen besættelsen af disse poster.

Siumut mener, at det er nødvendigt og formålstjenligt med klare og tydelige rammer inden for de Selvstyre ejede virksomheder, dette vil bevirke, at man påvegne af befolkningen og som repræsentanter for virksomhederne, vil man kontinuerligt og med klarhed tage opfølgninger og revideringer af de stillede forventninger og krav fra Naalakkersuisut, derved vil man tilpasse driften i takt med udviklingen i samfundet. Derfor støtter Siumut op omkring politisk forlig om ny ejerskabspolitik, derved også en bred politisk enighed derpå.

Man kan ikke komme uden om, at der skal herske koordination imellem de offentlig ejede virksomheder, præcis som den koordination af den daværende GTO, såsom indenfor byggerier, byggemodninger m.v., denne form for koordinering vil være formålstjenlig i dag. Ved byggemodninger i landet, skal man ikke komme uden om bygderne.

Siumut findet det vigtigt, at man nøje følger op på de politiske rammeaftaler der er iværksat, og Siumut skal ligeledes tilkendegive, at det er vigtig at man kan stille krav om, at man også i bestyrelserne uden omsvøb skal følge disse rammeaftaler.