Siumut arbejder for at alle – uanset indkomst har ret til en sund bolig.

Det selvforsynende grønlandske folk, skal forsvare de eksisterende muligheder og vi skal være i front hvad angår fornyelse i byggeri. Vejen til en øget selvforsyning skal ske ved optimal udnyttelse af egne ressourcer, som grundlægges gennem uddannelse.

Et af Siumuts vigtigste mĂĄl er gode og tidssvarende boliger.

Siumuts formål er, at forskellige bo mønstre bliver økonomisk ens tilgodeset, uanset hvor man bor, for at opnå tryghed uanset hvor man bor.

I forbindelse med boligbyggeriet er det af allerstørste nødvendighed, at vi benytter os af nye finansieringsmuligheder.

For at støtte lokale firmaer bør licitationerne tage udgangspunkt i fagentrepriser.

Ved licitationer skal tilbud der indeholder benyttelse af Vort Lands egne ressourcer foretrækkes.

Det er Siumuts målsætning, at stadig flere skal have mulighed for at få deres egen lejlighed eller hus ved egenfinansiering eller ved andelsboligforeninger, hvilket ud fra en politisk målsætning herom kan realiseres ved at oprette en boligfond.

Andelsboligbyggeri tanken skal til stadighed støttes og udvikles for at sikre alles mulighed for at bygge en bolig til deres behov.

Ved hus- og boligbyggeri skal der tages hensyn til de handicappedes adgangsforhold og indrette boligerne derefter i det hele taget.

Vores natur nødvendiggør trappebyggerier. Ved boligbyggerier er det vigtigt at muligheder for handicappede også tilgodeses. Ellers kan vi stile for højt i forbindelse med almennyttige byggerier.

Vore egne ressourcer er udgangspunktet i vore kommende anlægsopgaver, som skal bygge mere på selvforsyning; sten, sand, mursten, tørv og lignende kan anvendes og ved, at hente inspiration fra udlandet, som f.eks. fra Island og Norge. Ved at bruge mindre træ til boligbyggeri, sparer man på længere sigt en masse penge på en eller dyr vedligeholdelse. Brug af lokale byggematerialer skaber flere arbejdspladser, og minimerer importen af byggematerialer fra udlandet, som igen betyder besparelser på byggerierne. Vi skal udvikle nye bygge- og anlægsmetoder, der har udgangspunkt i Vort Land, ligesom vedvarende energiformer som ikke forurener bør bruges ved anlægsopgaver.

Hvad angĂĄr Arktiske byggemetoder skal man i samarbejde med Artisk Teknologi i Sisimiut og andre etablere et udviklingsinitiativ bĂĄde inden for uddannelses- og finansieringsomrĂĄdet.

Ansvaret for administration af offentligt ejede boliger, skal overdrages til storkommunerne. Siumut vil arbejde for at storkommunerne fĂĄr tildelt puljer til byggeri af huse og ejendomme og deres vedligeholdelse, som de selv skal administrere.

Børnefamilier, samt de unges mulighed for at sikre sig en bolig, skal ligeledes højnes i form af badeværelser, fjernvarme således, at vi til stadighed kan sikre befolkningen at bo i sunde boliger, tillige skal brug af skibsovne være et afsluttet kapitel i boligerne.

Man skal stræbe efter, at bevillinger til boligbyggeri og vedligeholdelse i bygderne bliver mere retfærdige.

Der skal afsættes bevillinger så medbyggerordningen kan være et tilbud i hele landet.

Siumut vil arbejde for, at der etableres bedre finansieringsordninger til de virksomheder, der selv vil bygge deres personaleboliger.

Der skal indføres et bygningsreglement som er tilpasset til Vort Land. Byggetilsynet skal til stadighed udvikles. Byggetilsynet skal være mere striks og de påbud der anføres, skal under alle omstændigheder følges.

Siumut vil arbejde for at opføre lærlingeboliger i for praktikanter der flytter fra ders by eller bygd.

Der skal åbnes op for muligheden for at etablere byggelån for alle, uanset hvor man bor. Finansieringsformen 20-20-60 for selvbyggere, fortsætter som hidtil.

Selvbyggerhuse af typen ”Illorput 2000” anses som velegnede, derfor skal disse fortsat tilbydes og skal kunne bygges i hele kysten.

Pensionister der ikke har mulighed for selv at renovere deres hus, bør have mulighed for at få hjælp hertil.

Omkring boligpolitikken, vil Siumut endvidere arbejde for:

 • Boligtilskud skal vurderes i relation til de opretholdte udgifter, ved vedvarende tilskud skal loftet for udgifterne stige i takt med udgifterne.
 • Boligbetaling skal gøres mere ensartet, samme hustype og samme installationer bør koste det samme.
 • Samme hustyper med forskellige installationer, f.eks. huse med skibsovne installeret, uden badefaciliteter, ingen vandinstallationer, ingen renovationsafløb o.l. bør være billigere i husleje.
 • Huslejen for lejligheder er for høje, derfor mĂĄ unødvendige udgifter, som f. eks. overdrevne administrationsudgifter og lignende bortfalde.
 • Boligmanglen skal overstĂĄs. Boligmanglen kan bl.a. afskaffes ved at tilbyde lejligheder, som folk har rĂĄd til at betale.
 • Ubeboede boliger, som ikke fejler noget, skal ikke stĂĄ tomme for længe.
 • Lejeboliger skal forsynes med mĂĄlere til aflæsning af forbrug for vand og varme, sĂĄledes at der kun betales for det eksakte forbrug.
 • Virksomheder der mangler medarbejdere, skal kunne tilbyde bolig til hjemmehørende.
 • Der skal indføres kontrol med, at de offentligt ejede boliger, ikke bliver til genstand for boligspekulationer.
 • Det skal gøres lettere at renovere boliger ved indførelse af rentefradragsmulighed.
 • Der skal bygges passende og gode ældreboliger.
 • Muligheden for at BSU-huse kan overdrages til de nærmeste, skal gøres mere tilgængelig ved at mindske gældsbyrden for efterkommerne.
 • Muligheden for at kunne oprette lærlingehjem undersøges.
 • For at undgĂĄ skimmelsvamp i lejlighederne skal de nødvendige foranstaltninger tages.
 • Der skal i bygder og yderdistrikter gives mulighed for boligbyggeri med finansieringsformen 95/5.

Da huslejen i mange tilfælde er for høj i forhold til realindkomsten, har det medført mange udsættelser, hvilket i nogle tilfælde har resulteret i ødelagte familieforhold. Det er indimellem gået så vidt, at nogle af vore landsmænd bliver genhuset i containere, hvilket er til trods for, at mange huse er ubeboede og tilskoddede og sagtens kan benyttes til genhusning. Derfor vil Siumut endvidere arbejde for:

 • At offentligt ejede tomme boliger i landet, registreres i samarbejde mellem kommunerne og Naalakkersuisut, med det formĂĄl, at undersøge mulighederne for at bygningerne kan bruges til boliger for de udsatte, mod mindre betaling.
 • Der skal banes vej for en bedre rĂĄdgivning af restanter, sĂĄledes at de kan iværksætte gode aftaler med realistiske afdragsordninger.
 • Andelsboligbygherrer skal til stadighed tilbydes rentetilpasning sĂĄledes man tilbyder den laveste rente for byggeri, sĂĄledes der dæmmes op for enkeltpersoners boligspekulation.