Målsætninger

Boliger og byggeri

Siumut arbejder for at alle – uanset indkomst har ret til en sund bolig, dette for, at holde befolkningens lid til det offentlige pĂĄ lavest mulig niveau.

Det selvforsynende grønlandske folk, skal forsvare de eksisterende muligheder og vi skal være i front hvad angår fornyelse i byggeri. Vejen til en øget selvforsyning skal ske ved optimal udnyttelse af egne ressourcer, som grundlægges gennem uddannelse.

Hvis de offentlige ejede boliger skal have vís standard – kan man ikke komme uden om en boligreform. Siumut vil føre an, i forbedringen af misligholdelsen af boligerne som er overtaget fra den danske stat – boliger som længere ikke er tidstilsvarende, ligeledes vil Siumut sikre finansieringen af den del af reformen. Det er Siumuts opfattelse, at såfremt vedligeholdelses efterslæbet og reformen skal løses, er det nødvendigt med investering og lån udefra.

Et Grønlands folk der står på egne ben, skal forsvare de muligheder der tilkommer dem og vi skal værne om innovation indenfor boligbyggeriet. Med egen forsyning i sigte og optimal udnyttelse af muligheder, skal uddannelse være det der baner vejen.

Et af det vigtigste i Siumuts visioner og missioner er gode og tidssvarende boliger. 

Siumuts formål er, at forskellige bomønstre bliver tilgodeset økonomisk ens, uanset hvordan de boligstrukrelle forhold er, skal de trygge rammer udgøre forholdenes tilstand.

I forbindelse med boligbyggeriet er det af allerstørste nødvendighed, at vi skaber os nye muligheder for finansiering. For at støtte og beskytte de lokale firmaer bør licitationerne tage udgangspunkt i fagentrepriser. Ved licitationer skal tilbud der indeholder udnyttelse af Vort Lands egne ressourcer, være at foretrække.

Det er Siumuts målsætning, at stadig flere ved egenfinansiering skal have mulighed for at få deres egen lejlighed eller hus, samt ved oprettelse af andelsboligforeninger, hvilket ud fra en politisk perspektiv og målsætning herom kan realiseres ved at oprette en boligfond.

Andelsboligbyggeri formerne skal til stadighed støttes og udvikles for at sikre alles mulighed for at bygge en bolig til deres behov. For disse der vil bygge andelsboliger og huse som de selv skal bo i, søger om arealtildeling og hvis de har opfyldt kreterierne, skal man i samarbejde med kommunerne sikre muligheden herfor.

Ved hus og boligbyggerierne skal der tages hensyn til de handicappedes og ældres adgangsmulighed samt indrette boligerne derefter i det hele taget, så disse er tidstilsvarende. Dette kan eventuelt realiseres i samarbejde med de respektive kommuner.

Vores natur nødvendiggør trappebyggerier. Ved boligbyggerier er det vigtigt at muligheder for handicappede også tilgodeses.

Vore egne ressourcer er udgangspunktet i vore kommende anlægsopgaver, som skal bygge mere på selvforsyning; sten, sand, mursten, tørv og lignende kan anvendes og ved, at hente inspiration fra andre lande, som f.eks. fra Island og Norge. Ved at minimere brugen af træ til boligbyggeri, vil man opnå mindre vedligholdelsesopgaver. Brug af lokale byggematerialer skaber flere lokale arbejdspladser, og minimerer importen af byggematerialer, som igen betyder besparelser på byggerierne. Vi skal søge og udvikle nye bygge- og anlægsmetoder samt strukturer, der har udgangspunkt i Vort Land, ligesom vedvarende energiformer som ikke forurener skal gøre sig gældende iforbindelse med anlægsopgaverne.

Hvad angĂĄr Arktiske byggemetoder skal man i samarbejde med Artisk Teknologi i Sisimiut og andre, etablere et udviklingsinitiativ bĂĄde inden for uddannelses- og finansieringsomrĂĄdet.

Ansvaret og ejerskabet for administrationen af offentligt ejede boliger, bør undersøges med henblik på senere overdragelse til storkommunerne. Siumut vil arbejde for at storkommunerne får tildelt puljer til byggeri af huse og ejendomme samt deres vedligeholdelse, som de selv skal administrere.

Standarden for børnefamilier, samt de unges muligheder for at sikre sig en bolig, skal ligeledes højnes i form af badeværelser, fjernvarme og således, at vi til stadighed kan sikre befolkningen at bo i sunde boliger, tillige skal brug af skibsovne være et afsluttet kapitel i boligerne.

Siumut mener, at administrationen af de offentlig ejede boliger ikke skal være opdelt, dette for at undgå et boom af forskellige boligadministrationer og til dels for ikke at miste kompentente hjemmehørende arbejdskraft. Derfor vil Siumut danne en stærk central administration for boligerne.

Man skal stræbe efter, at bevillinger til boligbyggeri og vedligeholdelse i bygderne administreres mere rationelt.

Der bør afsættes bevillinger til medbyggerordningen – således, at denne ordning kan tilbydes i hele landet.

Siumut vil arbejde for, at der etableres mere retfærdige finansieringsordninger til de virksomheder, der selv ønsker, at bygge deres personaleboliger.

Der skal indføres bygningsreglementer som er tidssvarende. Byggetilsynet skal til stadighed udvikles. Der skal indføres en mere autoritær og konsekvent byggetilsyn.

Siumut vil arbejde for at opføre lærlingeboliger for praktikanter der flytter til en anden bygd eller by.

Der skal ĂĄbnes op for muligheden for at etablere byggelĂĄn for alle, uanset hvor man bor. Siumut vil til stadighed arbejde for, at der forefindes finansieringsmuligheder der hele tiden er opdateret og tilpasset.

Selvbyggerhuse af typen ”Illorput 2000” som anses som værende velegnede, skal udvikles ved tilpasninger og muligheden for, at kunne bygge disse ud over hele kysten skal fortsat gøres mere hĂĄndgribelig. Pensionister der ikke har mulighed for selv at renovere deres hus, bør have mulighed for at fĂĄ hjælp hertil. 

Omkring boligpolitikken, vil Siumut endvidere arbejde for:

 • Forbedring af mulighederne for finansiering til husbyggeri ved byer og bygder, hvor der ikke gives mulighed for bank eller realkreditlĂĄn.
 • Boligtilskud skal vurderes i relation til inflationen/-stigende udgifter, ved vedvarende tilskud skal loftet for udgifterne stige i takt med inflationen/-udgifterne.
 • Det skal undersøges og afklares med hensyn til mulighederne for indlemmelse ved aconto betalinger af varme og vand – undersøgelse skal afklare evt. konsekvenser af indlemmelsen.
 •  Samme hustyper med forskellige installationer, f.eks. huse med skibsovne installeret, uden badefaciliteter, ingen vandinstallationer, ingen renovationsafløb o.l. bør være billigere i husleje.
 • Huslejen for lejligheder er for høje, derfor mĂĄ unødvendige udgifter gĂĄes i sømmene og der skal derefter tages op til revision om disse fortsat skal indgĂĄ i beregningen af huslejen.  
 • Boligmanglen skal elimineres. Boligmanglen kan bl.a. afskaffes ved at bygge og tilbyde lejligheder, som folk har rĂĄd til at betale.
 • Ubeboede boliger, som ikke fejler noget, skal ikke stĂĄ tomme for længe.
 • Depositumsordningen ved de offentlige ejede boliger bør gøres mere fleksibel. SĂĄfremt der er behov for en afdragsordning skal dette indføres, sĂĄledes at de kommende lejere ikke bliver økonomisk overbebyrdet.
 • Lejeboliger skal forsynes med mĂĄlere til aflæsning af forbrug for vand og varme, sĂĄledes at der kun betales for det reelle forbrug.
 • For at kunne bemande virksomheder uden arbejdskraft, skal der kunne tilbydes bolig til de hjemmehørende.
 • Der skal indføres kontrol med, at de offentligt ejede boliger, ikke bliver til genstand for boligspekulationer.
 • Det skal gøres lettere at renovere boliger ved indførelse af rente fradragsmulighed.
 • Der skal bygges gode boliger der er tilpasset de ældre.
 • Muligheden for at BSU-huse kan overdrages til de nærmeste, skal gøres mere tilgængelig ved at mindske gældsbyrden for efterkommerne.
 • Muligheden for at kunne oprette lærlingehjem indenfor byggeriet skal undersøges.
 • Der skal i lejlighederne etableres anordninger der medvirker bekæmpelse af skimmelsvamp.
 • Der skal i bygder og yderdistrikter gives mulighed for boligbyggeri med finansieringsformen 95/5.
 • Der skal banes vej for, at kunne bygge boliger i de bygder, hvor der er stor mangel pĂĄ boliger iblandt ungdommen.
 • Der skal med henblik pĂĄ at etablere boliger for de mere mobile ældre, i forening med kommunerne arbejdes for, at lave en byggefinansieringsordning (finansieringsordningen 50/50).

Der skal arbejdes for mere hĂĄndgribelige tiltag omkring de offentlig ejede boliger.  Derfor vil Siumut arbejde med initiativer:

 • Der skal øjeblikkeligt ved alle bosteder udfærdiges en tilstandsrapport af de tomme offentlig ejede boliger – Naalakkersuisut og de respektive kommuner skal varetage denne opgave i forening med det formĂĄl, at give mulighed for borgerne uden bolig, kan fĂĄ tag over hovedet for en mindre husleje.
 • Der skal banes vej for en bedre rĂĄdgivning af restanter, sĂĄledes at de kan iværksætte gode aftaler med realistiske afdragsordninger.
 • Andelsboligbygherrer skal til stadighed tilbydes rentetilpasning sĂĄledes man tilbyder den laveste rente for byggeri, sĂĄledes der dæmmes op for enkeltpersoners boligspekulation.