Det er Siumuts erklærede mål at udvikle et Erhvervsliv baseret på flere søjler, og som er fuldt konkurrencedygtigt med andre lande. For at sikre ensartet økonomisk fundament for erhvervslivet, skal der være en kontinuerlig forbedring imellem mulighederne og vilkårene for virksomhederne.

Fiskeri, Industri, minedrift, turisme og industri ved hjælp af vandkraftværkernes energiforsyning – er Grønlands bærende økonomiske søjler. Optimal udnyttelse og udvikling af industrien pĂĄ baggrund af de nævnte søjler, er meget vigtigt, specielt henset til store geografiske afstande i landet. Det er ogsĂĄ Siumuts opfattelse, at der skal udvikles indenfor dyrehold og landbrug, et erhverv som har eksisteret i over 100 ĂĄr.  Det er derfor nødvendigt at øge innovation inden for landbrug og husdyrhold.

De arktiske egne bliver sat på verdenskortet via kulturelle fremstød, og Siumut mener derfor, at det er vigtigt at der er en kontinuerlig udvikling i filmindustrien, også henset til det økonomiske område.

Der skal arbejdes hen i mod at vi her i landet får et filminstitut, som skal være en gate ind i landet for udenlandske filmhold der ønsker at lave film. I den forbindelse skal der arbejdes henimod, at lovgivning for filmindustrien udvikles.

Enhver borger der har vilje til at drive en virksomhed, skal have mulighed herfor. Der skal banes vej for at de mange midler der benyttes som støtte til erhvervsmæssig formål bliver benyttet mere og at der skabes bedre resultater, hvad angår landbaserede produktionsvirksomheder. I udviklingsindsatsen og i bestræbelserne for at skabe flere virksomheder, skal det offentliges målrettede støtteinitiativer udvikles.

Det offentlige kan drive virksomheder, dog skal de gældende handelsregler og konkurrencelovgivningen følges.

De offentligt ejede selskaber skal for så vidt det angår ledelsen, fortrinsvis benytte sig af hjemmehørende ledere, der altid skal komme i første række i det hele taget, således, at man kan sikre sig, at den videns- og kompetenceopbygning der skabes bliver i landet og akkumuleres her. Selvstyrets politik omkring medejerskab af aktier og som er vedtaget af de fleste partier, skal gradvist realiseres og Siumuts rolle hér skal kontiunerligt monitoreres og udvikles.

Siumut prioriterer at forsvare produktionen i Vort Land, idet vi på denne måde sikrer os en bæredygtig udvikling, der samtidig er fuldt konkurrencedygtig.

Der skal arbejdes for, at produktionen af vore levende ressourcer så vidt muligt produceres således, at man direkte kan forestå salg af disse, derved vil vi opnå et eksportprodukt der er mere værd efter en forædlingsproces. Herunder kan vi drage nytte af de gode erfaringer fra vore nabolande. Siumut arbejder for hjemtagelse af Levnedsmiddelstyrelsen og levnedsmiddelkontrollen fra Danmark, hvilket der i Selvstyreloven allerede dannet rammer for.