Brug af fangstbytte skal tage sit udgangspunkt i bæredygtigheds principper, for at sikre kommende generationer, og for at sikre at man fortsat kan have et fangererhverv som man skulle kunne leve af. Dette kan ligeledes ske ved at vi sætter mål op om, at de levende ressourcer sikres ved at beskytte fødekæden i havet.

Fangererhvervet og fangst som sådan udføres primært af fangere og folk med fangst som bierhverv, der er hjemmehørende i landet. Med henblik på at øge fangernes indtjeningsmuligheder etableres der en fond, der finansieres via de turister der betaler for trofæjagt.

Hval- og sælkød, spæk fra sæl og hval, samt sælskind skal helst udnyttes fuldt ud til færdigvareproduktion, hvorfor fangst- og produktionsmetoder skal fornys hvilket bør ske i samarbejde med de offentlige myndigheder og de respektive forbund.

Klimaforandringerne har medført at perioder der benyttes til fangst er blevet mindre, hvilket har haft negative konsekvenser for fangerhvervet. For at beskytte fangerne, skal erhvervsfangere i bestemte steder have mulighed for at kunne have en lønnet beskæftigelse i bestemte perioder. Der skal være mulighed for beskæftigelse i vintermørket, uden at man mister sit erhvervsfangstbevis.

Hval- og sælkød, spæk fra sæl og hval, samt sælskind skal helst udnyttes fuldt ud til færdigvareproduktion, hvorfor fangst- og produktionsmetoder skal fornys hvilket bør ske i samarbejde med de offentlige myndigheder samt de berørte organisationer.

Der skal arbejdes for at indhandling af sælskind mere skal kunne betale sig og hvor kvalitet mere bliver en afgørende faktor og dette skal ske mere landsdækkende.

Tildeling af kvoter for kvoterede fangstdyr skal tage udgangspunkt i de oprindelige folks rettigheder samt fangstskikke og viden. I bestemte steder skal tildelinger af ekstrakvoter ske på baggrund af økonomien i lokalområdet og for at sikre kødforsyningen.

Lokale fangstmetoder skal beskyttes i yderdistrikterne.

Rensdyr og moskusoksekød skal så vidt muligt udnyttes fuldt ud med henblik på at bane vejen for en rentabel færdigvareproduktion i samarbejde med fangere og erhvervsdrivende.

Siumut vil fortsat støtte udviklingen af produktion af grønlandske madvarer, for at virkeliggøre ønsket og udviklingen af grønlandsk selvforsyning af levnedsmidler. Derfor er det én af Siumuts mærkesager at udvikle produktionen af grønlandske fødevarer og udvikle og forbedre salgsstederne og ikke mindst at sikre støtte økonomisk støtte fra det offentlige.

Kontrollen med fangererhvervet skal intensiveres. Siumut støtter betalingsjagt når det sker med yderste forsigtighed for ikke at skade fangerne og deres fangstområder hvilket Siumut vil garantere.