Målsætninger

Nationale skikke – kultur

Kalaallit Nunaat skal ledes pĂĄ baggrund af vort eget sprog – kalaallit oqaasii – som det officielle sprog. Derfor skal en lov der beskytter vores sprog udarbejdes.

Siumut har til formål at skabe et godt og selvstændigt kulturliv, hvilket vi bl.a. kan markere ved at oprette en ”Kulturens Dag”.

Et velfærdssamfund kan også defineres ud fra et folk, der har et aktivt kulturliv og som skaber gode fritidsaktiviteter. Vi er alle forpligtiget til, at være med til at skabe de bedste betingelser for vore landsmænd således, at alle kan være med i kultur- og fritidsaktiviteter og lokaloplysning.

Et veludviklet kulturliv skal have sit afsæt med basis i samfundet og dets ønsker. Siumut mener, at tilskuddet til kulturlivet, skal være i overensstemmelse med de politiske målsætninger.

Siumuts mål er, at det grønlandske sprog i Vort Land, skal benyttes tilfredsstillende i fremtiden og at de grønlandske forfattere, får de bedst mulige rammer for deres virksomhed ved at etablere en forfatterskole. Siumut vil arbejde for, at vi her i landet igen får vort eget trykkeri. Siumut vil arbejde for at forfatternes værker, som i dag kan være svære at anskaffe, bliver genoptrykt. I forbindelse med genoptrykningen skal man ligeledes arbejde for at disse udkommer som E-Book og lydbøger.

Siumut har sat sig et mål om at det offentliges virksomheder alle skal have det grønlandske sprog som officielt sprog – vort sprog – skal være driftssproget. Siumuts mål er man inden udgangen af år 2025 har nået målet om at sproget skal være rent grønlandsksproget, hvilket vil være gældende for de offentlige virksomheder og de ansatte der endnu ikke har lært vort sprog vil få mulighed for at lære vort sprog da det er et krav.

Med hensyn til nyhedsdækningen i Vort Land, skal der satses meget mere på de decentrale udsendelser ved at give de bedst mulige rammebetingelser. For at opnå det bedst mulige kvalitetsniveau i nyhedsdækningen, satses der på, at der er ansat uddannede journalister og teknikere på alle TV- og Radiostationer. Medierne skal styrkes, da disse er vigtige for demokratiet. Servicekontrakter for nyhedsmedier skal fornyes, så den bliver mere tidssvarende. Redaktører skal ansættes ud fra deres viden om samfundet, dets værdier og sprog. Der skal arbejdes for bevaringen af vores sprog.

Bevaring af stednavne er en del af bevaringen af vores nationale skikke og historie. Derfor skal registrering af stednavne og oplysning om disse foretages.

Indsamling af fortællinger, lokalhistorier, der har vigtig kulturel værdi, skal opbevares i lokalmuseer, Grønlands Nationalmuseum og arkiv og andre relaterede biblioteker. Der skal være bedre muligheder for at forske i vore kulturelle arv. Elever og studerende skal have lettere adgang til, at indhente oplysninger omkring vores kulturelle arv. Borgerne samt turisterne skal have adgang til at kunne komme ind og se på de genstande der indsamles til eftertiden. Derfor skal forbedringer af museer og udbygning af disse foretages.

Kunstnere, husflidsudøvere, forfattere og musikere, skal have mulighed for at dygtiggøre sig, ligesom deres mulighed for at distribuere deres arbejder skal forbedres. I og med Selvstyret medfinansierer driften af Katuaq, skal der på Katuaq´s foranledning banes vej, for at formidle kunstnernes produktioner rundt om på kysten. Vi skal have et tættere kulturelt samarbejde med Norden, samt vore stammefrænder.

Vi kan ikke komme uden om at skulle styrke det grønlandske sprog i Nuuk. Derfor skal der foretages en særlig indsats for at sikre sprogets bevarelse.

Kunst, teater, musikudøvelse, sang og idræt er vigtige grundelementer i daginstitutionerne, i folkeskolen samt i uddannelsesstederne.

Der skal gøres en større indsats for den stadigvæk voksende filmindustri her i landet, dette kan bl.a. ske gennem oprettelse af et filminstitut.

For at bevare vores fangsttraditioner, så skal man i forbindelse med kvotetildelinger af kvoterede jagtdyr, tildele særlige kvoter til fangere der driver fangst på traditionel vis.