Siumut vil til stadighed arbejde for, at befolkningen har de bedst mulige levevilkĂĄr og service med hensyn til sundhed og social kontakt.

Som samfundsborgere har vi alle eget ansvar for at holde vores eget liv sund. Vi har alle gensidig pligt til, at medvirke til, at vore medborgere har en sund og god tilværelse.

Siumut vil realisere Timersoqatigiiffiit Kattuffiats (Grønlands Idræts Forbund) planer om, at vores land bliver den mest fysisk aktive land i verden. Der skal udarbejdes en strategiplan i samarbejde med idrætspersonalet og idrætsorganisationerne.

I vort arbejde for bedre sundhed, skal vore grundlæggende værdier som ét folk være:

 • At være sund
 • Velplejet
 • Godt humør
 • Ansvarlighed

Disse værdier skal vi som samfund tage udgangspunkt i.

Alle borgere i Vort Land skal have den samme adgang til den samme ligeværdig service. Den service vi yder borgerne i bygderne og yderdistrikterne, skal til stadighed forbedres og smidiggøres. Alle lægekonsultationer skal forbedres, hvilket er en af Siumuts mærkesager.   Lægekonsultationen i byerne bør reformeres, idet befolkningstallet skal være udgangspunkt for planlægningen af den service der skal ydes.

Der skal arbejdes for, at alle borgere får mulighed for at have deres egen praktiserende læge. Hvis vi tager udgangspunkt i 60.000 borgere i Grønland, svarer det til, at 1 læge skal behandle 500 patienter, hvorfor vi efter det regnestykke har behov for 120 læger, der kan varetage lægekonsultationer. Dette anses som realiserbart. Med hensyn til at prioritere målet om folks sundhed uanset hvor man i landet bor, vil Siumut arbejde for at man i forbindelse med rekrutteringen af sundhedspersonalet åbner op ansættelser fra hele verden.

Med prioritering for optimeringen af folkesundheden, vil Siumut ĂĄbne op for, at rekrutteringen kan foretages over hele verden.

I et veldrevet sundhedsvæsen er det vigtigt med forebyggende indsatser og disse skal medtages i samtlige behandlinger. Enhver form for misbrug er en hindring for skabelsen af et velfærdssamfund. Der skal åbnes op for muligheden for gratis, hurtigere og mere fleksible behandlingstilbud for borgere med psykiske og personlige problemer.

Der skal være oplysende arbejde for befolkningen omkring opdelingen af ansvarsfordelingen i sundhedsvæsenet.

Der skal være bedre planlægning omkring behandlingen af kræftpatienter. Muligheden for at kunne foretage behandling af kræftpatienter andre steder end i Danmark, f.eks. i de nordiske lande, skal der banes vej for, samtidig skal man sørge for, at nære familiemedlemmer kan få mulighed for, at rejse med som støtte for kræftpatienten.

Siumut er enige i Sundhedskommissionens budskaber som er følgende:

 • Sundhedsvæsenet er meget presset fra alle led og kanter: Bemanding, økonomi, udvikling i de opgaver der er tilstillet, udnyttelse af ressourcer m.v. Den form for pres har medført ændringer i samfundsstrukturen – dette forpligtiger til, at man mĂĄ pĂĄ ny revurdere denne   prioriteringsform.
 • Der har været en heftig debat omkring rekruttering og bibeholdelsen af nuværende personale, da det er strengt nødvendigt med øjeblikkelig behandling af de syge, ligeledes er bedst mulig anvendelse af kompetencerne indenfor sundhedsomrĂĄdet blevet drøftet, ligesom monitorering og konsekvenserne heraf blevet fremlagt pĂĄ bordet.
 • Det er yderst nødvendigt med, sammenhængende handleplaner indenfor uddannelsesomrĂĄdet som er i led med behovet for organisationsstrukturen indenfor sundhedssektoren.
 • Et større samarbejde imellem kommunerne og sundhedsvæsenet kan gensidigt gavne begge parter, dog er denne mulighed hæmmet grundet misvisende fordeling af de forskellige ansvarsomrĂĄder, herunder ogsĂĄ, forbyggelsesarbejde, sundhedsfremmende omrĂĄder, ældreomrĂĄdet, udbyggelse af kompetencer og inden for psykiatrien.
 • Der er behov for større finansiering indenfor sundhedsomrĂĄdet, herunder bygning og nye journalsystemer.
 • Kvalitet eller kvalitetsfremmende arbejde er et næsten ukendt begreb og der er behov for opstart af undersøgelser af patienternes erfaringen indenfor sundhedssektoren.
 • Dokumenterede oplysninger synes, at værende et størrere mangler, men nogle fĂĄ forstĂĄelige oplysninger er dog grobund for sundhedsvæsenet.
 • Der er store muligheder for sundhedsfremmende og sammenhængende arbejde ved, at koble brugerne og dem der har direkte daglig berøring patienterne sammen.
 • Der er behov for forbedring af tilgængeligheden for DIH/-Sana.
 • Der skal arbejdes for, at lave gode strategierplaner for specialister indenfor sundhedssektoren.

Læge besøg i bygderne skal igennem veltilrettelagt planlægning, gøres oftere.

Det er meget vigtigt, at alle kræftpatienter hver især for en nøje planlagt kræftbehandlingsforløb.

Siumut er åben overfor fastsættelse for maksimal ventetid inden kræftbehandlingens påbegyndelse.

Behandling der i dag foregår i Danmark bør hjemtages. Der skal søges muligheder i landet for, at der kan foretages en mindst lige så god behandling som i Danmark.

Målsætninger for sundhed:

 • Børnedødeligheden skal nedsættes.
 • Færre aborter.
 • Færre uheld og dødsfald.
 • Stadig færre rygere.
 • Brugen af euforiserende stoffer skal blive mindre.
 • Vedvarende tiltag til for nedbringelse af alkoholforbruget i landet.  
 • Udbredelse sundere kostvaner.
 • Der skal være sygesikring til alle borgere.
 • Etablering af talsmand for patienter.
 • Etablingering af jordemoderuddannelsen i vores land.

Patienter skal have en bedre forplejning end i dag og der skal være større mulighed for, at kunne spise mere grønlandsk kost. Vi spiser alt for lidt af vores traditionelle provianter, vore fangeres muligheder for afsætning af deres varer er derfor ringe, hvilket medfører for stort brug af importerede madvarer.

Ved sygehusene og ved patienthotellerne skal der være bedre muligheder for adgang til spisning af grønlandske provianter.

Der skal tilbydes bedre kostforplejning på patienthjemmet. Der skal arbejdes mere på at øge kost der er baseret på grønlandsk mad.

Behandlingsmulighederne i bygderne, yderdistrikterne og i de mindre byer er helt uacceptable – det kan ikke accepteres – nĂĄr uddannet personale holder ferie – at bygderĂĄdsmedlemmerne bliver indsat som behandlere. Ikke-uddannede medicindepotforvaltere i bygderne kan ikke accepteres. 

Alle former for smitsomme sygdomme skal forsøges mindsket. Mulighederne for yderligere udbredelse af HIV skal minimeres ved vedvarende oplysningskampagner i offentligeheden.  

Forebyggende indsats mod led sygdomme skal øges, ligesom eksisterende behandlinger skal forbedres.

Vi skal have egentlige ambulancefly i vores land og disse skal placeres i regionerne. Dermed skabes der mulighed for, at man ved hjælp af fly og helikoptere giver borgerne til at kunne komme på konsultation mindst 1 gang om måneden. Ambulanceflyvene skal bemandes med læger, sygeplejersker, psykisk kyndige og tandlæger. Såfremt disse faggrupper ikke kan rekutteres i Danmark, skal vi være parate til at kunne rekruttere fra resten af verden. Disse skal fungere som sundhedsvæsenets rejsehold.

Etablering af krematorie i Nuuk skal overvejes.

Den telemedicinske konsultation ”Pipaluk” bør anvendes mere end den gør idag.

Hvis vi skal forbedre sundhedsbetjeningen af samfundet og øge behandlinger overalt på kysten, er vi sikre på, at vi kunne benytte de op til 1,6 mia. kr. bedre, hvorved de midler der benyttes til rejsehold og ambulancefly kan medføre besparelser på andre områder inden for sundhedsvæsenet.

For at sikre koordineret indsats skal der straks indledes kvalitetsløft inden for behandlingskrævende børn og unge i psykiatrien, ligesom man i samarbejde med alle implicerede skal forbedre hjælpeforanstaltninger for eksisterende patienter.