Siumut vil til stadighed arbejde for, at befolkningen har de bedst mulige levevilkĂĄr og service med hensyn til sundhed og social kontakt.

Som samfundsborgere har vi alle eget ansvar for vores egen sundhed. Vi har alle pligt til, at medvirke til, at vore medborgere har en sund og god tilværelse.

Siumut vil realisere Timersoqatigiiffiit Kattuffiats planer om, at vores land bliver den mest fysisk aktive land i verden. Der skal udarbejdes en strategiplan i samarbejde med idrætspersonalet og idrætsorganisationerne.

I vort arbejde for bedre sundhed, skal vore grundlæggende værdier som ét folk være:

 • At være sund
 • Velplejet
 • Godt humør
 • Ansvarlighed

Disse værdier skal vi som samfund tage udgangspunkt i.

Alle borgere i Vort Land skal have samme adgang til den samme service. Den service vi yder borgerne i bygderne og yderdistrikterne, skal til stadighed forbedres og befolkningen derude, skal have de samme muligheder for behandling, som resten af landet. Alle lægekonsultationer skal forbedres, hvilket er en af Siumuts mærkesager. Lægekonsultationen i byerne bør revurderes, idet befolkningstallet skal være udgangspunkt for den service der ydes.

Der skal arbejdes for, at alle får mulighed for at have deres egen praktiserende læge. Hvis vi tager udgangspunkt i 60.000 individer som udgangspunkt, svarer det til, at 1 læge skal behandle 500 patienter, hvorfor vi efter det regnestykke mangler 120 læger, der kan varetage lægekonsultationer. Dette anses som realiserbart. Med hensyn til at prioritere målet om folks sundhed vil Siumut arbejde for at man i rekrutteringen af sundhedspersonalet åbner op ansættelser fra hele verden.

I et veldrevet sundhedsvæsen skal forebyggende indsatser medtages i samtlige behandlinger. Enhver form for misbrug er en hindring for skabelsen af et velfærdssamfund. Der skal åbnes op for muligheden for gratis, hurtigere og mere fleksible behandlingstilbud.

Befolkningen skal oplyses om opdelingen af ansvar i sundhedsvæsenet.

Lægebesøg i bygderne skal ske oftere.

Der skal være bedre planlægning omkring behandlingen af kræftpatienter. Muligheden for at kunne foretage behandling af kræftpatienter andre steder end i Danmark, f.eks. i de nordiske lande, skal der banes vej for, samtidig skal man sørge for, at nære familiemedlemmer kan få mulighed for, at rejse med som støtte for patienten.

Siumut er åben for at der fastsættelse for maksimal ventetid for behandlingens påbegyndelse.

Behandling der i dag foregår i Danmark bør hjemtages. Der skal søges muligheder for, at der kan foretages en lige så god behandling som i Danmark.

Målsætninger for sundhed:

 • Børnedødeligheden skal nedsættes.
 • Færre aborter.
 • Færre uheld og dødsfald.
 • Stadig færre rygere.
 • Brugen af euforiserende stoffer skal blive mindre.
 • Vedvarende tiltag til formindskelse af alkoholforbrug.
 • Udbredelse af sundere fødevarer.
 • Sygesikring til alle borgere.
 • Oprettelse af patienttalsmand.
 • Oprettelse af jordemoderuddannelse i vores land.

Patienter skal have en bedre forplejning end i dag og der skal være større mulighed for, at kunne spise mere grønlandsk kost. Vore fangeres muligheder for afsætning af deres varer er ringe, hvilket nedfører for stort brug af importerede madvarer.

Der skal tilbydes bedre kost på patienthjemmet. Der skal arbejdes mere på at øge kost der baseres på grønlandsk mad.

Behandlingsmulighederne i bygderne, yderdistrikterne og i de mindre byer er helt uacceptable – det kan ikke accepteres – nĂĄr uddannet personale holder ferie – at bygderĂĄdsmedlemmerne bliver indsat som behandlere. Ikke-uddannede medicindepotforvaltere i bygderne kan ikke accepteres.

Alle former for smitsomme sygdomme skal forsøges mindsket. Mulighederne for yderligere udbredelse af HIV skal minimeres ved vedvarende oplysningskampagner.

Forebyggende indsats mod led sygdomme skal øges ligesom eksisterende behandlinger skal forbedres.

Vi skal have egentlige ambulancefly i vores land og disse skal placeres i regionerne. Dermed skabes der mulighed for, at man ved hjælp af fly og helikoptere giver borgerne til at kunne komme på konsultation mindst 1 gang om måneden. Ambulanceflyvene skal bemandes med læger, sygeplejersker, psykisk kyndige og tandlæger. Såfremt disse faggrupper ikke kan rekutteres i Danmark, skal vi være parate til at kunne rekruttere fra resten af verden. Disse skal fungere som sundhedsvæsenets rejsehold.

Byggeri af krematorie i Nuuk skal overvejes.

Den telemedicinske konsultation ”Pipaluk” bør udbygges.

Hvis vi skal forbedre sundhedsbetjeningen af samfundet og øge behandlinger overalt på kysten, er vi sikre på, at vi kunne benytte de op til 1,5 mia. kr. bedre, hvorved de midler der benyttes til rejsehold og ambulancefly kan medføre besparelser på andre områder inden for sundhedsvæsenet.

For at sikre koordineret indsats skal der straks indledes kvalitetsløft inden for behandlingskrævende børn og unge i psykiatrien, ligesom man i samarbejde med alle implicerede skal forbedre hjælpeforanstaltninger for eksisterende patienter.